• pic03.JPG
  • pic04.JPG
  • pic05.JPG
  • pic07.JPG
  • pic10.JPG
  • pic11.JPG
  • pic12.JPG
  • pic13.jpg

Καλώς Ορίσατε!

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Τραπεζικών Υπαλλήλων – ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ. (τέως Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.).

Έχουμε συνθλίψει τα δεσμά των μονοπωλίων και μπορούμε να το καυχόμαστε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σ’ όλους τους συναδέλφους που αισθάνονται την ανάγκη για μια νέα και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ συνδικαλιστική στέγη που να τους εκφράζει και να τους κατοχυρώνει. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε σύγχρονες συνδικαλιστικές πρακτικές και λύσεις, αφήνοντας πίσω παρασκήνια, ιδιοτέλειες, πελατειακές σχέσεις και σκοτεινές ατραπούς του παρελθόντος.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε στάδιο αναπροσαρμογής ένεκα των πρόσφατων τροποποιήσεων στο Καταστατικό και στην ονομασία της Συντεχνίας μας. Στόχος μας πάντοτε, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς τα μέλη της Συντεχνίας και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Δίνουμε την υπόσχεση για ενημέρωση της ιστοσελίδας σε τακτική βάση, προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα καθήκοντα/ευθύνες που απορρέουν από το νέο και σημαντικά ευρύτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Συντεχνία μας, η ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ.

 

O Kώδικας Bιομηχανικών Σχέσεων καθορίζει τις διαδικασίες με βάση τις οποίες διεξάγονται οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και επιλύονται οι εργατικές διαφορές. O Kώδικας είναι μια συμφωνία «κυρίων», χωρίς νομική ισχύ. Όμως, οι συμβαλλόμενες πλευρές εφαρμόζουν τον Kώδικα απρόσκοπτα από την υπογραφή του, στις 25 Aπριλίου 1977.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:


MEPOΣ I. OYΣIAΣTIKAI ΠPONOIAI

A. Tο Δικαίωμα της Oργανώσεως

Αμφότεραι αι πλευραί αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων όπως οργώνονται ελευθέρως εις οργανώσεις της προτιμήσεώς των άνευ οιουδήποτε παρεμβατισμού ή θυματοποιήσεως εξ οιασδήποτε πλευράς.

B. Συλλογικαί Διαπραγματεύσεις, Συλλογικαί Συμβάσεις και Κοιναί Συνεννοήσεις

Αναγνωρίζεται ότι αι ελεύθεραι συλλογικαί διαπραγματεύσεις αποτελούν τον βασικόν τρόπον καθορισμού των όρων εργοδοτήσεως και απολαβών και δια τούτο αμφότεραι αι πλευραί αναλαμβάνουν όπως:

1. Ενθαρρύνουν τας συλλογικάς διαπραγματεύσεις και τας κοινάς συνεννοήσεις.&/p>

2. Διαπραγματεύονται εν πνεύματι καλής πίστεως και αλληλοκατανοήσεως έχουσαι υπ' όψιν τας επικρατούσας αρχάς και θέσμια βιομηχανικών σχέσεων, το δημόσιον συμφέρον, τα συνήθη κριτήρια επί των οποίων βασίζεται ο καθορισμός ημερομισθίων και όρων εργασίας ως και οιαδήποτε κριτήρια τα οποία ήθελον συμφωνηθή μεταξύ Kυβερνήσεως και των δύο πλευρών της βιομηχανίας εν σχέσει προς μίαν πολιτικήν ημερομισθίων και τιμών.

3. Τηρούν πιστώς τας εκ των συλλογικών διαπραγματεύσεων απορρεούσας συλλογικάς συμβάσεις.

4. Κατά την σύναψιν ή ανανέωσιν συλλογικών συμβάσεων ακολουθούν την υπό του Μέρους IIA προνοουμένην διαδικασίαν.

5. Μη προβαίνουν εις οιανδήποτε απεργίαν ή ανταπεργίαν επί διαφοράς δικαιωμάτων ως ο όρος ούτος ερμηνεύεται εις το Mέρος IIB.

6. Δεδομένου ότι αι ανεπίσημοι απεργίαι είναι καταδικαστέαι κατά την διάρκειαν ισχυούσης συμβάσεως, η ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία / Συντεχνία θα λαμβάνη τα κατά την κρίσιν της δέοντα μέτρα προς τερματισμόν της απεργίας.

7. Δεδομένου ότι οιαδήποτε ενέργεια εργοδότου παραβιάζουσα ισχύουσαν συλλογικήν σύμβασιν είναι καταδικαστέα, ο ενδιαφερόμενος Σύνδεσμος θα λαμβάνη τα κατά την κρίσιν του δέοντα μέτρα προς τήρησιν της συμβάσεως.

Γ. Θέματα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Κοινών Συνεννοήσεων και Προνομίων Διευθύνσεως

1. Συμφώνως προς τας εν γένει παραδεδεγμένας αρχάς και θέσμια βιομηχανικών σχέσεων αναγνωρίζεται η ύπαρξις θεμάτων θεωρουμένων ως διαπραγματευσίμων, ετέρων θεωρουμένων ως θεμάτων κοινών συνεννοήσεων και άλλων θεωρουμένων ως προνομίων της διευθύνσεως. Ταύτα δεν καθορίζονται εις τον παρόντα Κώδικα. Εν τούτοις θα ήτο επιθυμητόν όπως κατονομάζωνται, ει δυνατόν, εις τας συλλογικάς συμβάσεις.

2. Έστω και εάν εν θέμα δεν αναφέρεται ως θέμα κοινών συνεννοήσεων εν τη υφισταμένη συλλογική συμβάσει, εφ' όσον η συντεχνία ή οι εργοδοτούμενοι ισχυρίζονται ότι η ληφθησομένη απόφασις επί του θέματος τούτου πιθανόν να επηρεάση δυσμενώς τους εργοδοτουμένους ή δυνατόν να έχη αντίκτυπον εις τας μετά του εργοδότου σχέσεις των, ο εργοδότης οφείλει όπως προβαίνη εις κοινάς συνεννοήσεις μετά της συντεχνίας ή των εργοδοτουμένων. Nοείται όμως ότι εις περιπτώσεις θεμάτων τα οποία θεωρούνται ως προνόμιον της διευθύνσεως ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ενεργή άνευ οιασδήποτε συνεννοήσεως μετά της συντεχνίας ή των εργοδοτουμένων του.

3.

α) Επί θεμάτων κοινών συνεννοήσεων την τελικήν απόφασιν έχει ο εργοδότης. Αναγνωρίζεται, εν τούτοις, η υποχρέωσις του εργοδότου όπως δίδη την δέουσαν προσοχήν εις τας απόψεις της συντεχνίας ή των εργοδοτουμένων επί θέματος αναγομένου εις τον τομέα των κοινών συνεννοήσεων και όπως δικαιολογή τυχόν αρνητικήν απάντησίν του.

β) άνευ επηρεασμού του δικαιώματος του εργοδότου να λάβει τελικήν απόφασιν επί θεμάτων κοινών συνεννοήσεων αμφότεραι αι πλευραί δύνανται εν περιπτώσει διαφωνίας να ζητήσουν την συμβουλήν και βοήθειαν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ) Νοείται ότι ούτε η συντεχνία ούτε ο εργοδότης θα δύνανται να κηρύξουν τελικώς απεργίαν ή ανταπεργίαν, εις περίπτωσιν καθ' ην δεν   ήθελεν επέλθει συμφωνία επί θέματος υποκειμένου εις κοινάς συνεννοήσεις.

Δ. Ανακοινώσεις

1. Προτού γίνη οιαδήποτε ανακοίνωσις εις τον τύπον κατά την διάρκειαν συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συζητήσεως οιασδήποτε διαφοράς, αύτη θα συμφωνήται, ει δυνατόν, υπό των δύο πλευρών.

2. Το Υπουργείον Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβαίνη είς ανακοίνωσιν προκειμένου περί διαφοράς εις ην μεσολαβεί και ήτις παρουσιάζει ενδιαφέρον δια το κοινόν. H ανακοίνωσις του Υπουργείου θα είναι αντικειμενική και πληροφοριακής φύσεως και, ει δυνατόν, αύτη θα συντάσσεται κατόπιν συνεννοήσεως μετά των δύο πλευρών. Παρά ταύτα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβή εις δημοσίαν ανακοίνωσιν άνευ οιασδήποτε συνεννοήσεως, εάν η διαφορά επηρεάζη το δημόσιον συμφέρον.

3. Νοείται ότι αι πρόνοιαι των ως άνω παραγράφων δεν εμποδίζουν τας δύο πλευράς να προβαίνουν εις δημοσιεύσεις προς εκλαΐκευσιν οιωνδήποτε αιτημάτων των ή της επισήμου θέσεώς των έναντι τούτων εφ' όσον αι τοιαύται δημοσιεύσεις δεν αναφέρονται εις τα διαμειβόμενα εις συγκεκριμένας διαπραγματευτικάς συσκέψεις.

E. Διεθνείς Συμβάσεις και Συστάσεις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας

Eπιβεβαιούται πιστή συμμόρφωσις προς απάσας τας Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τας οποίας έχει κυρώσει η Κυπριακή Κυβέρνησις. Όσον αφορά τας υπό της Κύπρου υιοθετηθείσας Συστάσεις δηλούται ότι αμφότερα τα μέρη θα καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν συμμορφώσεως προς ταύτας κατά το δυνατόν.

_

 

MEPOΣ II.  ΔIAΔIKAΣTIKAI ΠPONOIAI

A. Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών Συμφερόντων

«Διαφορά Συμφερόντων» σημαίνει διαφοράν προκύπτουσαν κατά την διαπραγμάτευσιν συλλογικής συμβάσεως δια πρώτην φοράν ή κατά την ανανέωσιν υφισταμένης συλλογικής συμβάσεως ή γενικώς κατά την διαπροαγμάτευσιν νέου αιτήματος.

1. Απ' ευθείας Διαπραγματεύσεις

α) Yποβολή αιτημάτων δια πρώτην φοράν

Aι ανεγνωρισμέναι συντεχνίαι ή συντεχνίαι των εν τη επιχειρήσει εργοδοτουμένων δύνανται να υποβάλωσι προς τον εργοδότην γραπτά αιτήματα με σκοπόν την σύναψιν συλλογικής συμβάσεως, αφορώσης την τάξιν των εργοδοτουμένων ήν εκπροσωπούν, καλύπτουσαν τα υποβαλλόμενα αιτήματα ως και άλλους όρους εργασίας οίτινες ήδη υφίστανται εις την επιχείρησιν. Ο εργοδότης είναι υπόχρεως όπως αρχίση συλλογικάς διαπραγματεύσεις μετά της  ενδιαφερομένης συντεχνίας ή των ενδιαφερομένων συντεχνιών επί των αιτημάτων ουχί αργότερον των τριών εβδομάδων από της λήψεως τούτων ή ενός μηνός εις περιπτώσεις παγκυπρίου κλίμακος οργανισμών, ως επαγγελματικοί σύνδεσμοι και ημικρατικοί οργανισμοί, και εφ' όσον εν τω μεταξύ η συντεχνία ήθελεν αιτολογήσει ταύτα γραπτώς, αφού προηγουμένως δώσει λογικήν προειδοποίησιν προς τας συντεχνίας περί της προθέσεώς του όπως αρχίση τοιαύτας διαπραγματεύσεις.

β) Υποβολή αιτημάτων δι' ανανέωσιν συμβάσεως

(ι) Εις περίπτωσιν υφισταμένης συλλογικής συμβάσεως η πλευρά ήτις επιθυμεί όπως η σύμβασις τροποποιηθή θα δίδη εις την ετέραν πλευράν δίμηνον τουλάχιστον προειδοποίησιν προ της λήξεως της συμβάσεως περί της τοιαύτης προθέσεώς της συνοδευόμενην υπό καταλόγου αιτημάτων και / ή τροποποιήσεων, εκτός εάν εις επιχειρήσεις μικράς δυναμικότητος συμφωνηθή άλλως εις την σύμβασιν.

(ιι) Γενικώς εις περιπτώσεις ανανεώσεως συλλογικών συμβάσεων, και εφ' όσον αμφότεραι αι πλευραί συμφωνούν, δεν  είναι αναγκαία η υποβολή των αιτημάτων δύο μήνας προ της λήξεως της συμβάσεως, αρκετής ούσης της γνωστοποήσεως της τοιαύτης προθέσεως γραπτώς και της υποβολής των αιτημάτων εις οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της συμβάσεως. Νοείται ότι εις τοιαύτας περιπτώσεις η υπό τροποποίησιν σύμβασις επεκτείνεται δια χρόνον ίσον προς την σημειωθείσαν καθυστέρησιν εις την υποβολήν αιτημάτων, εκτός εάν η τοιαύτη καθυστέρησις δεν υπερβαίνει τας 15 ημέρας.

(ιιι) Νοείται ότι εάν ουδεμία προειδοποίησις εδόθη εις την ετέραν πλευράν υπό της πλευράς της επιθυμούσης όπως η υφιστάμενη Σύμβασις τροποποιηθή προ της ενάρξεως της διμήνου περιόδου προ της λήξεως της Συμβάσεως, ως διαλαμβάνει η Παράγραφος 1(β), η Σύμβασις θα εξακολουθήση να παραμένη εν ισχύϊ εν εισέτι έτος.

2. Mεσολάβησις

(α) Εις την περίπτωσιν διαπραγματεύσεων δια την σύναψιν συλλογικής συμβάσεως δια πρώτην φοράν και εφ' όσον διαπιστούται ότι εξηντλήθησαν άπαντα τα περιθώρια διαπραγματεύσεων αμφότεραι αι πλευραί ομού ή κεχωρισμένως δύνανται, μετά παρέλευσιν λογικού χρονικού διαστήματος από της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων ουχί μικροτέρου των εξ εβδομάδων από της λήψεως των αιτημάτων υπό του εργοδότου, αλλ' έν πάση περιπτώσει ουχί μεγαλύτερου των τριών μηνών, εκτός εάν αι απ' ευθείας διαπραγματεύσεις εσυνεχίσθησαν καλή τη πίστει και πέραν της περιόδου τάυτης, να παραπέμψουν την διαφοράν εις τον Ανώτερον Λειτουργόν Βιομηχανικών Σχέσεων ή τον Επαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας, ως η περίπτωσις (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «το Υπουργείον») προς μεσολάβησιν.

(β) Εις περίπτωσιν διαπραγματεύσεων δια την ανανέωσιν συλλογικής συμβάσεως η διαφορά δεν θα παραπέμπεται εις το Υπουργείον προς μεσολάβησιν ενωρίτερον των 21 ημερών προ της λήξεως της υφισταμένης συλλογικής συμβάσεως. Εν τούτοις, ουδεμία διαφορά εν σχέσει με την ανανέωσιν της υφισταμένης συμβάσεως θα παραπέμπεται εις το Υπουργείον αργότερον των δύο μηνών από της λήξεως της συμβάσεως, εκτός εάν αι διαπραγματεύσεις εγένοντο άνευ χρονοτριβής και εσυνεχίσθησαν καλή τη πίστει και πέραν της περιόδου ταύτης.

(γ) Παραπομπή, υπό της μιας πλευράς, διαφοράς εις μεσολάβησιν δυνάμει των υποπαραγράφων (i) και (ii) ανωτέρω εξυπακούει υποχρέωσιν της ετέρας πλευράς όπως αποδεχθή την μεσολάβησιν.

(δ) Το Υπουργείον δύναται να προσφέρη την μεσολάβησίν του, έστω και εάν αύτη δεν εζητήθη εισέτι, εάν κρίνη σκόπιμον να πράξη τούτο. Εις τοιαύτην περίπτωσιν αποδοχή της μεσολαβήσεως υπό της μιας πλευράς εξυπακούει παρομοίαν υποχρέωσιν της ετέρας πλευράς.

(ε) Το Υπουργείον θα καταβάλλη προσπαθείας όπως επιλαμβάνεται αμέσως των διαφορών και όπως αι διαφοραί επιλύωνται το συντομώτερον δυνατόν.

(στ) Εάν το Υπουργείον δεν κατορθώση να εξεύρη αμοιβαίως αποδεκτήν λύσιν της διαφοράς, τη αιτήσει εκατέρας των πλευρών, θα κυρύττη την διαφοράν ει αδιέξοδον, εκάστη δε πλευρά είναι τότε ελευθέρα όπως λάβη οιαδήποτε νόμιμα μέτρα προς προώθησιν ή υποστήριξιν των αιτημάτων ή συμφερόντων της. Όμως, προ της λήψεως των τοιούτων μέτρων, δίδεται προειδοποίησις 10 ημερών προς την άλλην πλευράν, με κοινοποίησιν προς το Υπουργείον. Νοείται ότι ουδεμία διαφορά συμφερόντων θα κηρύττεται εις αδιέξοδον υπό του Υπουργείου προ της παρελεύσεως εξ τουλάχιστον εβδομάδων από της παραπομπής της εις το Υπουργείον εκτός εάν, κατά την κρίσιν του Υπουργείου, ουδείς χρήσιμος σκοπός εξυπηρετήται δια της παρατάσεως της μεσολαβήσεως.

3. Διαιτησία

(α) Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου 2(στ) του Μέρους IIA, εάν αμφότεραι αι πλευραί συμφωνούν δύνανται να παραπέμψωσιν είτε ολόκληρον την διαφοράν είτε εν ή περισσότερα σημεία αυτής εις διαιτησίαν καθ' οιονδήποτε χρόνον προ ή μετά την παραπομπήν της εις το Υπουργείον.

(β) Εφ' όσον αμφότεραι αι πλευραί συμφωνούν όπως η διαφορά παραπεμφθή εις διαιτησίαν αύται αποδέχονται όπως η απόφασις του διαιτητού είναι δεσμευτική δι' αμφοτέρας.

4. Δημόσια Έρευνα

(α) Οιαδήποτε διαφορά δύναται να παραπεμφθή εις Διερευνητικήν Επιτροπήν εφ' όσον αμφότεραι αι πλευραί συμφωνούν.

(β) Δια διαφοράν παραπεμφθείσαν εις Διευρενητικήν Επιτροπήν δεν θα κηρύσσεται απεργία ή ανταπεργία εφ' όσον η έρευνα συνεχίζεται.

(γ) Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας έχει κηρυχθή απεργία ή ανταπεργία προ της παραπομπής της διαφοράς εις Διερευνητικήν Επιτροπήν (αφορά περιπτώσεις κατά τας οποίας ηκολουθήθη η υπό του παρόντος Kώδικος προνοουμένη διαδικασία) θα καταβάλλεται προσπάθεια όπως η απεργία/ανταπεργία ανασταλή. Παρά ταύτα η τοιαύτη απεργία/ανταπεργία δεν θα αποτελή λόγον δια την μη διεξαγωγήν της ερεύνης.

B. Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών Δικαιωμάτων

«Διαφορά δικαιωμάτων» (grievance) σημαίνει διαφοράν εγειρομένην εκ της ερμηνείας ή εφαρμογής υφισταμένης συλλογικής συμβάσεως ή υφισταμένων όρων εργασίας ή απορρέουσαν από προσωπικόν παράπονον, συμπεριλαμβανομένου και παραπόνου εξ αφορμής απολύσεως.

Tηρουμένων των προνοιών του Μέρους Ι Kεφάλαιον B 5.6. και 7. του παρόντος Κώδικος κατά την επίλυσιν διαφορών δικαιωμάτων ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία.

1. Απ' ευθέιας Διαπραγματεύσεις

(α) Παράπονα Εγειρόμενα εκ της Ερμηνείας ή Εφαρμογής Συλλογικής Συμβάσεως

(ι) Το παράπονον δέον να υποβληθή εκ μέρους της συντεχνίας προς τον εργοδότην γραπτώς. Νοείται ότι εάν εν τη επιχειρήσει λειτουργή μηχανισμός επιλύσεως παραπόνων δέον να ακολουθήται η διαδικασία του μηχανισμού τούτου.

(ιι) Εις την συζήτησιν του παραπόνου δικαιούνται να συμμετάσχουν συντεχνιακοί εκπρόσωποι ως και εκπρόχωποι των οικείων συνδέσμων εργοδοτών ή / και της Oμοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου.

(β) Προσωπικά Παράπονα

(ι) Εν πρώτοις το παράπονον δέον να υποβάλλεται απ' ευθείας υπό του επηρεαζομένου εργοδοτουμένου προς τον υπεύθυνον επόπτην ή επιστάτην τούτου.

(ιι) Εάν το παράπονον δεν διευθετηθή εις το προηγούμενον   στάδιον ή εάν το παράπονον είναι τοιαύτης φύσεως ώστε απ' ευθείας συζήτησις μεταξύ του επηρεαζομένου εργοδοτουμένου και του αμέσως υπευθύνου επόπτου ή επιστάτου δεν θεωρείται σκόπιμος, ο επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήση όπως η υπόθεσίς του εξετασθή εις εν ή περισσότερα ανώτερα επίπεδα, αναλόγως της φύσεως του παραπόνου και της διαρθρώσεως και του μεγέθους της επιχειρήσεως. Νοείται ότι εάν εν τη επιχειρήσει υφίσταται μηχανισμός επιλύσεως παραπόνων δέον να ακολουθήται η υπό του μηχανισμού τούτου προνοουμένη διαδικασία. Νοείται περαιτέρω ότι εις κάθε στάδιον εξετάσεως του παραπόνου υφίσταται πραγματική πιθανότης επιλύσεως τούτου.

(ιιι) Διευθέτησις προσωπκού παραπόνου γενομένη είς τα στάδια (ι) ή (ιι) ανωτέρω δύναται να προσβληθή υπό των υπογραψασών την συλλογικήν σύμβασιν εργοδοτικών ή εργατικών οργανώσεων ως αντικειμένη προς τους όρους της τοιαύτης συμβάσεως, ότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1(α) ανωτέρω.

(ιν) Εις όλα τα στάδια εξετάσεως του παραπόνου ο επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος έχει δικαίωμα να συνοδεύεται, εάν επιθυμή, υπό τοπικού εκπροσώπου ή συντεχνιακού στελέχους. Ωσαύτως ο εργοδότης έχει δικαίωμα να βοηθήται ή αντιπροσωπεύεται υπό εκπροσώπου οικείου συνδέσμου ή / και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου.

(γ) Χρονικά πλαίσια συζητήσεως παραπόνων

H όλη διαδικασία της απ' ευθείας συζητήσεως ενός παραπόνου δέον όπως συμπληρούται εντός ενός μηνός το αργότερον.

(δ) Παραβιάσεις Συμβάσεων

Aν ο εργοδότης ή εργοδοτούμενος εξωφθάλμως αρνήται να εφαρμόση όρον υφισταμένης συλλογικής συμβάσεως, παρά την περί του αντιθέτου σύστασιν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε δεν ισχύουν αι διαδικαστικαί πρόνοιαι της παραγράφου ταύτης, η δε παραπονουμένη πλευρά δικαιούται να υπερασπίση τα συμφέροντα της δι' οιουδήποτε νομίμου τρόπου συμπεριλαμβανομένης της απεργίας/ανταπεργίας.

2. Μεσολάβησις

(α) Διαφορά Δικαιωμάτων (grievance) μη διευθετηθείσα εις το στάδιον των απ' ευθείας επαφών δέον όπως παραπέμπεται είτε εις το Υπουργείον δια μεσολάβησιν είτε εις δεσμευτική διαιτησίαν.

(β) Εάν η διαφορά παρπεμφθή εις το Υπουργείον προς μεσολάβησιν τούτο αναλαμβάνει όπως επιληφθή ταύτης εντός λογικού χρονικού διαστήματος της παραπομπής της διαφοράς εις τούτο. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η διαφορά δεν επιλυθή υπό του Υπουργείου εντός 15 ημερών από της ημέρας καθ' ήν τούτο επελήφθη της διαφοράς τότε η διαφορά παραπέμπεται εις δεσμευτικήν διαιτησίαν.

3. Διαιτησία

(α) Εις περίπτωσιν παραπομπής της διαφοράς εις διαιτησίαν, το Υπουργείον μεριμνά περί του διορισμού αμοιβαίως αποδεκτού διαιτητού εντός μιας εβδομάδος από της ειδικής προς τούτο παρακλήσεως υπό εκατέρας των πλευρών και βοηθεί τούτον εις της ταχείαν διεκπεραίωσιν του έργου δια της παροχής οιασδήποτε βοηθείας ήν ούτος ήθελε ζητήσει π.χ. χώρου συνεδριάσεων, γραφειακού προσωπικού και πληροφοριακών στοιχείων.

(β) Το Υπουργείον φροντίζει όπως η απόφασις του Διαιτητού εκδίδεται εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας της τελευταίας συνεδρίας του διαιτητού δι' άλλας περιπτώσεις πλην των απολύσεων δια τας οποίας η απόφασις δέον να εκδίδεται εντός 3 ημερών από της τελευταίας συνεδρίας.

(γ) Τα έξοδα διαιτησίας θα καταβάλλωνται εξ ημισείας υπό των δύο πλευρών. Εν τούτοις ο διαιτητής, εν συνεννοήσει μετά του Υπουργείου, δύναται να εκδίδη ειδικάς οδηγίας επί του θέματος. Τούτο ισχύει και δια τας διαφοράς συμφερόντων.

(δ) Πρότυπον κανόνων διαιτησίας προς καθοδήγησιν των διαιτητών ως και των ενδιαφερομένων πλευρών θα καταρτισθή υπό του Υπουργείου εν συνεννοήσει μετά των συμβαλλομένων μερών.

Γ. Aπολύσεις

άνευ επηρεασμού του δικαιώματος οιουδήποτε εργοδοτουμένου όπως προσφεύγη προς το Δικαστήριον Εργατικών Διαφορών, αμφότεραι αι πλευραί συμφωνούν όπως ακολουθήται η εξής διαδικασία:

1. Απολύσεις λόγω πλεονασμού

(α) Ο εργοδότης δέον όπως γνωστοποιή προς την συντεχνίαν την πρόθεσίν του να προβή εις απολύσεις δύο τουλάχιστον μήνας προ της ημερομηνίας των απολύσεων. Εις περιπτώσεις μαζικών απολύσεων εργοδοτουμένων, είναι επιθυμητόν όπως η γνωστοποίησις γίνεται τόσον εγκαίρως όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, λαμβανομένων υπ' όψιν του αριθμού των απολυθησομένων εργοδοτουμένων, των ευκαιριών απασχολήσεως τούτων, της ανάγκης μετεκπαιδεύσεώς των κλπ. Από της γνωστοποιήσεως θα διεξάγωνται συνεννοήσεις μετά συντεχνιών και / ή των εργοδοτουμένων συμφώνως των προνοιών της Συστάσεως του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υπ' αρ. 119.

(β) Περιπτώσεις παραπόνων εξ αφορμής απολύσεως θα συζητώνται μετά πάσης δυνατής σπουδής, τα δε χρονικά πλαίσια τα οποία αναφέρονται εις τας παραγράφους 1(γ) και 2(β) του Μέρους IIB θα μειούνται εις το ήμισυ.

2. Πρόνοια περί απολύσεως εις συλλογικάς συμβάσεις

Eίναι επιθυμητόν όπως αι συλλογικάι συμβάσεις περιλαμβάνουν προνοίας επί του θέματος των απολύσεων.

_

 

MEPOΣ III. ANTIΓPAΦA AITHMATΩN KAI ΣYΛΛOΓIKΩN ΣYMBAΣEΩN

Aι συντεχνίαι αναλαμβάνουν όπως αποστέλλουν προς το Υπουργείον τα εξής:

(α) Εν αντίγραφον παντός αιτήματος προς εργοδότας προς τον αρμόδιον Επαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας, εάν η διαφορά είναι τοπικής φύσεως, και έτερον αντίγραφον προς τον Ανώτερον Λειτουργόν Βιομηχανικών Σχέσεων. Εάν η διαφορά είναι Παγκυπρίου φύσεως εν αντίγραφον μόνον προς τον Ανώτερον Λειτουργόν Βιομηχανικών Σχέσεων.

(β) Αντίγραφον πάσης συλλογικής συμβάσεως την οποίαν συνάπτουν άνευ μεσολαβήσεως του Yπουργείου ως εξής:

Δύο προς τον Ανώτερον Λειτουργόν Βιομηχανικών Σχέσεων και εν προς τον αρμόδιον Επαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας.

MEPOΣ IV. IΣXYΣ TOY ΠAPONTOΣ ΚΩΔIKOΣ

(α) O παρών Κώδιξ τίθεται εν ισχύϊ από της ημερομηνίας της υπογραφής του. Οιαδήποτε πλευρά επιθυμεί τροποποίησιν ή τερματισμόν της ισχύος του δίδει προειδοποίησιν εξ μηνών προς τας άλλας πλευράς και το Υπουργείον.

Nοείται ότι ουδεμία πλευρά δύναται να ζητήση την τροποποίησιν ή τον τερματισμόν αυτού προ της παρελεύσεως δύο τουλάχιστον ετών από της υπογραφής του.

(β) Από της ημερομηνίας υπογραφής του παρόντος Κώδικος αι πρόνοιαι της Βασικής Συμφωνίας» του 1962 παύουν να ισχύουν.

Yπεγράφη είς το Υπουργείον Εργασίας και Κοινωνικών Aσφαλίσεων εν Λευκωσία την 25ην Aπριλίου, 1977.

(XP. XPIΣTOΦIΔHΣ)

Aν. Γενικός Διευθυντής

Oμοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου

(M. ΙΩANNOY)

Γενικός Γραμματεύς

Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου

(A. ZIAPTIΔHΣ)

Γενικός Γραμματεύς

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία

(M. ΣΠANOΣ)

Yπουργός Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Σχετικά Αρχεία:
Download this file (kodikas_biomix_sxeseon.pdf)Kώδικας Bιομηχανικών Σχέσεων2010-07-27 08:09

Τοπική Ώρα

Εκδόσεις ΣΥΠΕΤΕ

Η Επιλογή μας

 

Το Χρονικό Ίδρυσης της Συντεχνίας

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επισκέπτες

Σύνολο156431

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Αυτούσιες οι Αποφάσεις του Ανωτάτου στην προσφυγή που κατέθεσε η τέως μονοπωλιακή συντεχνία στον τραπεζικό χώρο της Κύπρου ΕΤΥΚ. Πατήστε ΕΔΩ!

Ημερομηνίες Σταθμοί

Ημερομηνίες σταθμοί στην πορεία της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας - ΣΥΠΕΤΕ από την Ίδρυσή της, την 1η Ιουνίου 2007. Πατήστε ΕΔΩ!

 

Η Γνώμη σας μετράει!

Η γνώμη των μελών μας έχει τεράστια σημασία για μας, αφού μας βοηθά να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Για επικοινωνία πατήστε ΕΔΩ!

Go to top

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk