• pic03.JPG
  • pic04.JPG
  • pic05.JPG
  • pic07.JPG
  • pic10.JPG
  • pic11.JPG
  • pic12.JPG
  • pic13.jpg

Καλώς Ορίσατε!

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Τραπεζικών Υπαλλήλων – ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ. (τέως Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.).

Έχουμε συνθλίψει τα δεσμά των μονοπωλίων και μπορούμε να το καυχόμαστε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σ’ όλους τους συναδέλφους που αισθάνονται την ανάγκη για μια νέα και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ συνδικαλιστική στέγη που να τους εκφράζει και να τους κατοχυρώνει. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε σύγχρονες συνδικαλιστικές πρακτικές και λύσεις, αφήνοντας πίσω παρασκήνια, ιδιοτέλειες, πελατειακές σχέσεις και σκοτεινές ατραπούς του παρελθόντος.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε στάδιο αναπροσαρμογής ένεκα των πρόσφατων τροποποιήσεων στο Καταστατικό και στην ονομασία της Συντεχνίας μας. Στόχος μας πάντοτε, είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς τα μέλη της Συντεχνίας και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Δίνουμε την υπόσχεση για ενημέρωση της ιστοσελίδας σε τακτική βάση, προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα καθήκοντα/ευθύνες που απορρέουν από το νέο και σημαντικά ευρύτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Συντεχνία μας, η ΠΑ.ΣΥ.Τ.Υ.

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟI.

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων

των Γενικών Συνελεύσεων. Επιλαμβάνεται του προγράμματος δράσης της Συντεχνίας το οποίο και θέτει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Προωθεί τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού και ενεργεί σύμφωνα με αυτούς και πάντοτε στα πλαίσιατου νόμου. Και ειδικότερα:

Α) Φροντίζει ώστε η κινητή και ακίνητη περιουσία της Συντεχνίας να είναι εγγεγραμμένη στο όνομά της

Β) Φροντίζει για την τήρηση και τον έλεγχο των λογαριασμών της Συντεχνίας και ελέγχει τακτικά τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία ή άλλων αξιωματούχων ή εμμίσθων της Συντεχνίας.

Γ) Ετοιμάζει ετήσια οικονομική έκθεση και προϋπολογισμό, που κατατίθενται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Δ) Ξοδεύει χρήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. 

Ε) Διορίζει επιτροπές από μέλη του ή άλλα μέλη της Συντεχνίας για τη διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών, όπως έρευνες, μελέτες κ.λπ ως επίσης δύναται να διορίζει ανά επαρχία μέλος ή μέλη της Συντεχνίας το/τα οποίο/α θα διαβιβάζει ή/και υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις, προβλήματα ή/και κάθε τι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες ή/και δραστηριότητες της Συντεχνίας και αφορούν τη συγκεκριμένη επαρχία. 

Στ) Αποφασίζει για την πρόσληψη, την απόλυση και τους όρους εργοδότησης του έμμισθου προσωπικού της Συντεχνίας

II. Σύνθεση

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη του 

ΙΙΙ. Προσόντα

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πέραν των 21 ετών και πρέπει να μην είναι μέλη άλλου Διοικητικού Συμβουλίου εγγεγραμμένης Συντεχνίας.

IV. Θητεία

Α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

Β) Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε αυτό συμβεί σταδιακά είτε ταυτόχρονα, πριν από τη λήξη της θητείας του, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

Γ) Η εκλογή Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε ότι αφορά τον αριθμό θητειών.

V. Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Α) Υποβάλλονται γραπτώς προς τον γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον 5 (πέντε) μέρες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας ο γραμματέας του Δ.Σ. ελέγχει την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων. 

Γ) Ο κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται στα γραφεία της Συντεχνίας και στους χώρους εργασίας μια μέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Δ) Τυχόν ενστάσεις για την περίληψη ή μη υποψηφιοτήτων στον κατάλογο, πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 4 (τέσσερις) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Τρεις μέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας για να εξετάσει τυχόν ενστάσεις και να πάρει οριστικές αποφάσεις.

VI. Εκλογική διαδικασία

Α) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια ανατάσεως των χειρών τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και από και μεταξύ τους εκλέγουν τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Β) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος αποσύρει γραπτώς την υποψηφιότητά του μετά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, τούτο ανακοινώνεται προς τους συνέδρους από την εφορευτική επιτροπή, χωρίς όμως να διαγραφεί το όνομά του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν σταυροί προτιμήσεως στο όνομα αυτό θεωρούνται ως ανύπαρκτοι.

Γ) Η ψηφοφορία για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική.

Δ) Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι σύνεδροι προμηθεύονται τα ψηφοδέλτια στο χώρο της κάλπης από δυο μέλη τις εφορευτικής επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια πρέπει απαραίτητα να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

E) Στη διάθεση της εφορευτικής επιτροπής θα βρίσκεται απαραίτητα ο κατάλογος των υποψηφίων.

Στ) Δεν επιτρέπονται πληρεξούσια για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία.

Ζ) Κάθε ψηφοφόρος έχει 5 (πέντε) σταυρούς προτίμησης.

Η) Έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που φέρει 1 (ένα) μέχρι 5 (πέντε) σταυρούς προτίμησης και φέρει ένα από τα ακόλουθα σήματα δίπλα από το (τα) όνομα(τα) του(των) υποψηφίου(ων): +, Χ, √

Θ) Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που αποκαλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο την ταυτότητα του ψηφοφόρου ή που φέρει περισσότερους από πέντε σταυρούς προτίμησης.

Ι) Μετά την ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, καθώς και κατάλογο 2 (δύο) επιλαχόντων, με τους ψήφους που πήρε ο καθένας και αφού τους υπογράψει, τους παραδίδει στον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο Γραμματέας της Συντεχνίας φροντίζει ώστε να αναρτηθεί ανακοίνωση με τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανακοίνωση των επιλαχόντων στα γραφεία της Συντεχνίας και στους χώρους εργασίας. 

Κ) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των ψήφων χωρίς όμως δικαίωμα επέμβασης.

Λ) Ενστάσεις για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας υποβάλλονται γραπτώς εντός 24 ωρών από την ανακήρυξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην εφορευτική επιτροπή

Μ) Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει μέσα σε 24 το πολύ ώρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για να τις εξετάσει. Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής για οποιαδήποτε ένσταση είναι τελεσίδικη.

VII. Καταρτισμός σε σώμα

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται και συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία το αργότερο σε 7 μέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία. 

Β) Την πρώτη αυτή συνεδρία συγκαλεί ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτισμού.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου είναι όταν παρευρίσκεται σε συνεδρία η πλειοψηφία των μελών του, δηλαδή 3 (τρία) μέλη

Ε) Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος. 

VIII. Αποφάσεις 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στην κάθε συνεδρία μέλη. Σε περίπτωση αποφάσεων που παίρνονται με πλειοψηφία, τα μέλη που διαφωνούν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να καταχωρηθούν οι απόψεις τους ή απλώς η διαφωνία τους.

ΙΧ. Αντικατάσταση μελών – Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει από 3 συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις οποίες οι 2 τουλάχιστον ήσαν τακτικές ή όταν απουσιάσει συνολικά από 6 οποιεσδήποτε συνεδρίες του Δ.Σ., από τις οποίες οι 4 τουλάχιστον τακτικές, στη διάρκεια ενός δωδεκαμήνου και το μέλος αυτό δεν φροντίσει στην επόμενη συνεδρία να δικαιολογήσει την απουσία του, τότε το μέλος αυτό εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του. Αν όμως παράσχει δικαιολογία, τότε, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία κατά πόσο το μέλος θα εκπέσει του αξιώματός του. 

Β) Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με βάση το Εδάφιο Α πιο πάνω, είτε λόγω αποπομπής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή λόγω υποβολής παραίτησης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή λόγω θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση αυτή πληρούται ως ακολούθως:

(i) Η θέση που κενώθηκε, πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα στη Γενική Συνέλευση των μελών της Συντεχνίας

Γ) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 17(ΙΙ) (Β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας και αν δεν αποδεχθεί τη θέση τότε την καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχόντας. Εάν οι επιλαχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση τότε το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί ένα μέλος της Συντεχνίας το οποίο έχει όλες τις υποχρεώσεις του προς τη Συντεχνία τακτοποιημένες.

Νοείται ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά στα 2 (δύο), τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έπαψε να υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε από τα εναπομείναντα μέλη συγκαλεί εντός τριών ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. Πρόεδρος

Α) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη Συντεχνία σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις της. Μπορεί να διορίζει τον αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να εκπροσωπεί τη Συντεχνία.

Β) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη Συντεχνία δικαστικώς ή εξώδικα. Αναλόγως των περιπτώσεων και εφόσον το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά και νομική αρωγή από επαγγελματία.

Γ) Προσυπογράφει μαζί με τον ταμία της Συντεχνίας τις επιταγές της Συντεχνίας. 

Δ) Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εφόσον εγκριθούν.

Ε) Έχει νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο Δ.Σ.

ΣΤ) Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του Προέδρου κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτόματα τη θέση του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας.

II. Αντιπρόεδρος

Αντικαθιστά τον πρόεδρο στην απουσία του. Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του προέδρου ήθελε μεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον πρόεδρο.

III. Γραμματέας

Α) Κρατεί Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το Αρχείο των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τις Εκθέσεις Πεπραγμένων με τη βοήθεια μέλους του προσωπικού.

Β) Ελέγχει τακτικά την αλληλογραφία που διεκπεραιώνει το προσωπικό.

Γ) Εποπτεύει και συνεργάζεται με το προσωπικό για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Συντεχνίας.

Δ) Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων και οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί στη Γενική Συνέλευση.

Ε) Με τη βοήθεια του προσωπικού της Συντεχνίας φροντίζει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 25 των περί Συντεχνιών Κανονισμών του 1968:

- Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων των Διοικητικών Οργάνων της Συντεχνίας.

- Βιβλίο περιουσίας της Συντεχνίας.

- Αρχείο φακέλων των υποθέσεων της Συντεχνίας.

- Φροντίζει να στέλλονται στον Έφορο Συντεχνιών όλες οι εκθέσεις, καταστάσεις και ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον περί Συντεχνιών Νόμο.

- Φροντίζει για τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

IV. Οργανωτικός γραμματέας

Α) Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δομή και συγκρότηση της Συντεχνίας. 

Β) Τηρεί το μητρώο των Μελών της Συντεχνίας, το οποίο ενημερώνει τακτικά.

Γ) Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρεί τον Ταμία επιπρόσθετα με τα καθήκοντά του.

V. Ταμίας

Α) Τηρεί βιβλίο ταμείου, αριθμημένα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία ενημερώνει τακτικά. 

Β) Τηρεί τακτικά τα βιβλία της Συντεχνίας, καθώς και τις εισπράξεις και πληρωμές συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών.

Γ) Δεν κρατεί στο ταμείο του ποσό μεγαλύτερο των €200,-.

Δ) Κρατεί αντίγραφα των μηνιαίων καταστάσεων λογαριασμών της Συντεχνίας και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τα οικονομικά της Συντεχνίας.

Ε) Παρουσιάζει τους ισολογισμούς στη Γενική Συνέλευση. 

Στ) Θα φροντίζει για την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών και οποιουδήποτε άλλου εσόδου και θα εκδίδει απόδειξη η οποία θα φέρει την σφραγίδα της Συντεχνίας καθώς και την υπογραφή του Ταμία, ως το κατωτέρω πρότυπο. 

Ζ) Όταν απουσιάζει ο Ταμίας τον αντικαθιστά ο Οργανωτικός Γραμματέας επιπρόσθετα με τα καθήκοντά του.

 

Τοπική Ώρα

Εκδόσεις ΣΥΠΕΤΕ

Η Επιλογή μας

 

Το Χρονικό Ίδρυσης της Συντεχνίας

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επισκέπτες

Σύνολο156432

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου

Αυτούσιες οι Αποφάσεις του Ανωτάτου στην προσφυγή που κατέθεσε η τέως μονοπωλιακή συντεχνία στον τραπεζικό χώρο της Κύπρου ΕΤΥΚ. Πατήστε ΕΔΩ!

Ημερομηνίες Σταθμοί

Ημερομηνίες σταθμοί στην πορεία της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας - ΣΥΠΕΤΕ από την Ίδρυσή της, την 1η Ιουνίου 2007. Πατήστε ΕΔΩ!

 

Η Γνώμη σας μετράει!

Η γνώμη των μελών μας έχει τεράστια σημασία για μας, αφού μας βοηθά να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Για επικοινωνία πατήστε ΕΔΩ!

Go to top

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk