ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

I. Έλεγχος Λογαριασμών

Α) Η Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε δυο χρόνια προσοντούχους λογιστές - ελεγκτές που δεν πρέπει να είναι Μέλη της Συντεχνίας.

Β) Οι ελεγκτές έχουν πλήρη ελευθερία να επιθεωρούν όλα τα σχετικά βιβλία και έγγραφα και να τα ελέγχουν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τον περί Συντεχνιών Νόμο.

Γ) Οι ελεγκτές ευθύνονται για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Συντεχνίας και υποβάλλουν τους λογαριασμούς που έλεγξαν μαζί με τη σχετική έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

- Πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου για τον προηγούμενο χρόνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου.

- Όταν ο ταμίας ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο για τους λογαριασμούς αποχωρήσει ή εγκαταλείψει τη θέση του.

- Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει ώστε αντίγραφα των ελεγμένων λογαριασμών της Συντεχνίας:

- Αποστέλλονται στον Έφορο Συντεχνιών σύμφωνα με το νόμο.

- Παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση από τον Ταμία για έγκριση ή άλλως πως.

- Αναρτώνται στις πινακίδες ανακοινώσεων των Γραφείων της Συντεχνίας.

 

II. Απαρτία

Α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικό άρθρο του Καταστατικού ή του περί Συντεχνιών Νόμου, απαρτία Διοικητικού Οργάνου υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ½ συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Β) Στην περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

 

III. Αποφάσεις και Ψηφοφορία

A) Τα ακόλουθα θέματα αποφασίζονται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα του περί Συντεχνιών Νόμου:

― Αλλαγή του ονόματος της Συντεχνίας,

― Συγχώνευση με άλλη συντεχνία,

― Ένταξη σε ομοσπονδία ή συνομοσπονδία ή ίδρυση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας,

― Εκλογή αντιπροσώπων σε ομοσπονδία ή συνομοσπονδία,

― Εκλογή Μελών οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου,

― Επιβολή αναγκαστικής εισφοράς,

― Τροποποίηση του Καταστατικού,

― Διάλυση της Συντεχνίας,

― Απόφαση για απεργία σε περίπτωση εργατικής διαφοράς.

Β) Οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα σε οποιοδήποτε διοικητικό όργανο γίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο και/ή το Καταστατικό ή αν ζητηθεί να γίνει μυστική ψηφοφορία από το 1/4 τουλάχιστον των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Γ) Οι αποφάσεις όλων των διοικητικών οργάνων πάνω σε οποιοδήποτε θέμα παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν γίνεται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο του Καταστατικού ή του νόμου. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη συνεδρία ενός διοικητικού οργάνου, ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο.

Δ) Τυχόν συγχώνευση ή αλλαγή της επωνυμίας της Συντεχνίας γίνεται με μυστική ψηφοφορία των Μελών της και με πλειοψηφία των 2/3 των Μελών της.

 

IV. Πρακτικά

Α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, ο γραμματέας κάθε Συνέλευσης ή διοικητικού οργάνου καταχωρεί τις αποφάσεις που παίρνονται στο βιβλίο Πρακτικών και τις υπογράφει. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 25(ε) των περί Συντεχνιών Κανονισμών του 1968.

 

V. Απεργία

Α) Απόφαση για απεργία των Μελών λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση των επηρεαζομένων από την εργατική διαφορά μελών με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Οι παρόντες αποτελούν απαρτία μετά πάροδο μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα της Συνέλευσης.

Β) Καμία απεργία δεν προκηρύσσεται, εκτός αν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας, όπως προβλέπεται από τον περί Συντεχνιών Νόμο. Σε περίπτωση μη έγκρισής της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

VI. Παύση Αξιωματούχων

Α) Κάθε αξιωματούχος της Συντεχνίας υπόκειται σε παύση για δολιότητα, αμέλεια καθήκοντος, ανικανότητα, άρνηση να εκτελέσει τα καθήκοντα ή τις αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών οργάνων ή για άλλο σοβαρό λόγο.

Β) Κάθε αξιωματούχος παύεται από το διοικητικό όργανο που τον εξέλεξε, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από πρόνοια του παρόντος Καταστατικού.

Γ) Προτού το όργανο πάρει απόφαση, δίνει στον αξιωματούχο την ευκαιρία να ακουστεί.

Δ) Ο αξιωματούχος που έχει αποβληθεί, παραδίδει αμέσως στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο αξιωματούχο του Δ.Σ. τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλα έγγραφα της Συντεχνίας που βρίσκονται στα χέρια του.

Ε) Μετά την απολογία αξιωματούχου, το διοικητικό όργανο λαμβάνει την τελεσίδικη απόφαση. Κάθε παύση έχει άμεση ισχύ.

 

VII. Εξέταση Βιβλίων και Εγγράφων

Α) Τα βιβλία, το Μητρώο Μελών και άλλα έγγραφα της Συντεχνίας είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αξιωματούχου ή Μέλους της Συντεχνίας για εξέταση, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με τον Γραμματέα.

Β) Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον επί των κεφαλαίων της Συντεχνίας μπορεί, έπειτα από αίτησή του στο γραμματέα της Συντεχνίας, να ζητήσει επιθεώρηση των βιβλίων και αρχείων πλην του Μητρώου Μελών.

 

VIII. Έμμισθοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διορίζει έμμισθο γραφειακό προσωπικό με πλήρεις ή μειωμένες ώρες εργασίας στα πλαίσια του Άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.

 

IX. Ποιοι δεσμεύουν τη Συντεχνία

Α) Για τη σύναψη δανείων, την εγγραφή υποθηκών και τη συνομολόγηση οικονομικής φύσεως συμφωνιών με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τη Συντεχνία δεσμεύουν με τις υπογραφές τους ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας, εφόσον ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό.

Β) Για την έκδοση ανακοινώσεων, τη Συντεχνία δεσμεύουν οι υπογραφές του προέδρου ή του γραμματέα ή και των δύο.

 

X. Ερμηνεία Καταστατικού

Το Καταστατικό ερμηνεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια, αν είναι απαραίτητο, νομικού συμβούλου. Σε περίπτωση ασάφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά.

 

ΧΙ. Διάλυση της Συντεχνίας

Α) Η Συντεχνία διαλύεται αν ο ολικός αριθμός των Μελών της μειωθεί κάτω από 20 (είκοσι).

Β) Διαλύεται επίσης, αν αυτό αποφασιστεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Γ) Ο Έφορος Συντεχνιών ειδοποιείται για τη διάλυση ή την απόφαση για διάλυση σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου και τον Κανονισμό 19 των περί Συντεχνιών Κανονισμών του 1968.

Δ) Μετά τη διάλυση ή την απόφαση για διάλυση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την περίπτωση, διορίζει δύο ανεξάρτητα πρόσωπα, κατά προτίμηση ένα λογιστή και ένα νομικό για την εκκαθάριση της περιουσίας της Συντεχνίας. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της Συντεχνίας, το υπόλοιπο διανέμεται σε ίσα μέρη στους Συνδέσμους «Κάνε μια Ευχή» και «Europa Donna Κύπρου».

Ε) Ο γραμματέας και ο ταμίας υποχρεούνται να υποβάλουν στον Έφορο Συντεχνιών γνωστοποίηση της διάλυσης της Συντεχνίας.

 

XII. Διάφορα

Α) Η Συντεχνία διαθέτει την πιο κάτω σφραγίδα και έμβλημα:

Ονομασία: “Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) -  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε”

Χρώματα: Λευκό, Γκρίζο και Τιρκουάζ

Β) Άγνοια των διατάξεων του Καταστατικού από τα Μέλη δεν είναι αποδεκτή δικαιολογία για παράβασή των ή μη συμμόρφωση με αυτό.

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk